Algemene voorwaarden Altijd Trek

Disclaimer producten

Door bestelling en betaling van producten van Altijd Trek ziet klant automatisch af van de bedenktijd waarin klant zijn aankoop kan annuleren of ruilen. Klant ontvangt de producten digitaal. Ook voor op maat gemaakte schema’s ziet klant af van de bedenktijd.

Artikel 1           Definities

1. Altijd trek, gevestigd te Nijkerk, KvK-nummer 66455693, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan dienstverlener zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

4. Met digitale producten wordt bedoeld de gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
5. Onder herroepingsrecht verstaan we de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Artikel 2           Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten, online programma’s en levering van diensten en producten door of namens de dienstverlener waarop dienstverlener deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door de dienstverlener in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de zakelijke klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3           Offertes

1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.

2. Dienstverlener kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4           Tarieven en betalingen           

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst vermeld of het aantal geschatte benodigde uren. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten, worden apart vermeld.

3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Op de offerte zal een schatting worden gegeven van het aantal benodigde uren. Deze inschatting is gebaseerd op ervaring met soortgelijke projecten. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is zal dit tijdig aan klant kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener op basis van daadwerkelijk verbruikte uren. Zakelijke klanten ontvangen maandelijks een factuur.

4. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele programma wordt doorlopen. Dienstverlener komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. Mits anders door partijen overeengekomen, wordt het overige bedrag na levering voldaan.

5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen.
Dienstverlener heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.

6. Indien nodig ontvangt klant een extra factuur voor nog niet eerder gefactureerde kosten voor meerwerk ontstaan door gewijzigde wensen of omstandigheden. Meerwerk zal tijdig aan klant worden gecommuniceerd en worden berekend op basis van het gebruikelijke uurtarief van dienstverlener.

7. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

8. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

9. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van dienstverlener op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5           Informatieverstrekking klant

1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan dienstverlener.

2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Dienstverlener zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. Klant vrijwaart dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

Artikel 6           Uitvoering van de overeenkomst

1. De dienstverlener voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.

2. De overeenkomst kan alleen na toestemming van de dienstverlener worden overgedragen.

3. Doordat diensten van Altijd trek online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

4. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag.

Artikel 7           Wijziging en annulering

1. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft dienstverlener de mogelijkheid een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van te weinig aanmeldingen, ziekte van de dienstverlener en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Dienstverlener maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant.

2. Dienstverlener behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data door dienstverlener wordt gewijzigd, heeft klant het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment. Eventuele restitutie van het reeds betaalde bedrag door klant vindt plaats binnen 14 kalenderdagen na de wijziging.

3. Annulering door de klant voor een workshop is in geval van onvoorziene omstandigheden -deze komen uitsluitend ter beoordeling van dienstverlener-  kosteloos. Bij iedere andere verhindering komt klant het recht toe, na overleg met dienstverlener, het toegangsbewijs voor de workshop over te dragen aan een derde.

4. Annulering door de klant voor een workshop zonder onvoorziene omstandigheden kan enkel schriftelijk en is tot 14 dagen voor aanvang kosteloos, met de administratiekosten in mindering gebracht. Annulering binnen 14 dagen voor aanvang of afwezigheid tijdens de workshop resulteert in volledige betaling.

5. Annulering van een afgesproken skypesessie is tot 48 uur voor aanvang kosteloos; annulering tussen 48 uur en 24 uur voor aanvang resulteert in betaling van 50% van de kosten en bij annulering binnen 24 uur worden de volledige kosten in rekening gebracht.

6. Wanneer klant een ontvangen vragenformulier niet binnen 14 dagen retourneert, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.

7. Dienstverlener behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van online programma’s van Altijd trek te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde aan klant worden gecommuniceerd.

8. Voor zakelijke klanten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: annulering van de overeenkomst door de klant is enkel schriftelijk mogelijk. Indien de overeenkomst wordt ontbonden voor aanvang van de werkzaamheden is dienstverlener gerechtigd een schadevergoeding te vorderen in lijn met de omvang van de opdracht en gemaakte afspraken.

9. Indien de klant de overeenkomst wenst te ontbinden wanneer de werkzaamheden zijn aangevangen, dient hierbij een opzegtermijn van 1 maand in acht te worden gehouden en zijn de vorderingen van dienstverlener op de klant voor de tot dan toe geleverde werkzaamheden onmiddellijk opeisbaar.

10. Indien de overeenkomst tussentijds wordt ontbonden door dienstverlener, zal zij in overleg zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.

Artikel 8           Overmacht

1. In geval van overmacht is dienstverlener gerechtigd een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar dienstverlener redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.

2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van dienstverlener jegens klant opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 9           Aansprakelijkheid schade

1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de klant gedurende een workshop op locatie.

4. Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de aangeleverde content en producten.

5. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een adviestraject of online programma.

6. Contentbeheer dient volledig aan Altijd trek te worden overgedragen wanneer hier een overeenkomst toe is afgesloten. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor gevolgen van eventuele aanpassing door derden of klant.

7. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan door de verzekering wordt uitgekeerd, danwel het bedrag dat door dienstverlener aan klant in rekening is gebracht.

8. Klant vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door dienstverlener geleverde diensten en content.

Artikel 10         Intellectueel eigendom

1. De intellectuele eigendomsrechten op de door dienstverlener aan klant ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij dienstverlener. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

2. Klant komt een onbeperkt publicatierecht toe voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken die door dienstverlener voor klant zijn gemaakt na volledige betaling. Klant is niet gerechtigd het aangeleverd materiaal te gebruiken voor andere doeleinden dan overeengekomen. Aangeleverde content mag tevens niet door derden worden gebruikt.

3. Klant is niet gerechtigd aangeleverd materiaal te (laten) bewerken.

4. Elke handeling in strijd met het in lid 1, 2, of 3 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

5. Bij inbreuk komt dienstverlener een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door dienstverlener gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

6. Dienstverlener blijft eigenaar van de content, tenzij anders is vermeld. Klant komt enkel een gebruiksrecht toe.

7. Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant dienstverlener toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor portfoliodoeleinden.

8. Dienstverlener verleent de klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om het online programma te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.

9. Wanneer de klant foto’s wil maken tijdens een workshop is hiervoor toestemming benodigd van alle aanwezigen. Beeldmateriaal mag enkel worden gepubliceerd inclusief naamsvermelding van Altijd trek. Foto’s waarop de inhoud van een workshop duidelijk zichtbaar is, zijn enkel voor eigen gebruik van de klant. Dienstverlener is gerechtigd beeld- en geluidsopnamen te maken. Deze opnamen worden in onderling overleg ter beschikking gesteld aan klant. Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant toestemming dat deze beelden worden gedeeld met derden.

10. Bij beëindiging van het online programma vervalt het recht van de klant om in te loggen. De tijdens de looptijd van de overeenkomst geleverde informatie en diensten blijven eigendom van Altijd trek. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om het materiaal op te slaan.

Artikel 11         Bijzondere bepalingen

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

2. Tijdens een online programma kunnen klanten onderling communiceren. De klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Altijd trek.

3. Het staat dienstverlener te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

Artikel 12         Bijzondere bepalingen artikelen en blogs

1. De content op de website van dienstverlener wordt met de grootste zorg samengesteld. Indien artikelen toch spelfouten of feitelijke onjuistheden bevatten, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de inhoud.

2. Dienstverlener krijgt zo nu en dan producten toegestuurd van bedrijven om uit te proberen. Enkel de producten waar dienstverlener zelf enthousiast over is zullen echter op de website verschijnen. Tegenover deze diensten staat dan ook geen vergoeding.

3. Wanneer dienstverlener wel een vergoeding krijgt voor een artikel, zal dit onderaan het artikel kenbaar worden gemaakt. De mening van dienstverlener is echter niet te koop. Dienstverlener zal te allen tijde, ook bij gesponsorde content, haar eerlijke mening verwoorden. Teksten zullen dan ook altijd door dienstverlener zelf worden geschreven.

Artikel 13         Levering producten en diensten

1. De digitale producten worden ter beschikking gesteld door middel van een download van het bestand in PDF formaat. Dit bestandsformaat is te gebruiken op apparaten zoals telefoon, tablet, e-reader of laptop.

2. Voedingsschema’s worden op maat gemaakt en zullen uiterlijk 14 dagen nadat alle benodigde informatie aanwezig is worden geleverd, tenzij door beide partijen in onderling overleg is overeengekomen dat dit door onvoorziene omstandigheden langer gaat duren.

3. Dienstverlener spant zich in overige  gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de leveringstermijn uit de offerte in acht te worden genomen, tenzij door partijen anders overeengekomen.

4. Content wordt aangeleverd in het platform van klant, tenzij anders overeengekomen. Na eerste aanlevering vindt in geval van een pakketdienst maximaal een revisie plaats voor feitelijke onjuistheden. Aangepaste wensen van klant of meerdere revisies kunnen een meerprijs opleveren.

Artikel 14         Ruilen en retourneren producten

1. Zoals vermeld in de disclaimer, is het niet mogelijk aangeschafte digitale producten te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de pdf krijgt klant toegang tot zijn aankoop. Voedingsschema’s worden op maat gemaakt. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

Artikel 15         Klachten en garantie

1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten of producten binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan de dienstverlener.

2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Artikel 16         Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.